รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

อัตราสภาพคล่อง

หนี้สินต่อทุน (เก่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท 2558 2559 2560 Q1:2561 Q2:2561 Q3:2561 2561
รายได้รวม 593.28 560.79 595.00 143.02 298.95 450.13 599.77
ต้นทุนรวม 437.76 391.21 439.03 106.91 224.17 340.37 457.54
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 77.50 71.00 47.03 6.50 16.58 22.57 11.59
กำไรสุทธิ 39.39 39.04 18.85 0.44 4.76 4.80 (10.93)
สินทรัพย์รวม 350.83 489.29 502.41 495.17 480.46 485.35 544.59
หนี้สินรวม 248.29 127.82 137.07 129.39 117.91 122.77 195.28
ส่วนของผู้ถือหุ้น 102.54 361.47 365.35 365.79 362.55 362.59 349.31
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 77.94 80.96 31.48 8.32 14.20 33.843 41.00
อัตราส่วนทางการเงินอัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.69% 29.66% 25.84% 24.88% 24.12% 23.72% 23.21%
กำไรต่อหุ้น 0.02 0.18 0.07 0.001555 0.02 0.02 0.039
อัตราสภาพคล่อง 1.08 3.39 3.01 3.14 3.40 3.34 2.33
หนี้สินต่อทุน (เก่า) 2.42 0.35 0.38 0.35 0.33 0.34 0.56