รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (ล้านบาท)

อัตราสภาพคล่อง

หนี้สินต่อทุน (เก่า)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท 2560 2561 Q1:2562 Q2:2562 Q3:2562
รายได้รวม 595.00 599.77 359.33 354.36 366.77
ต้นทุนรวม 439.03 457.54 268.99 263.34 275.69
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 47.03 11.62 51.29 50.35 54.48
กำไรสุทธิ 18.85 (10.93) 23.92 21.29 27.01
สินทรัพย์รวม 502.41 544.59 1,645.22 1,705.16 1,680.12
หนี้สินรวม 137.07 195.28 1,272.09 1,312.59 1,261.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 365.35 349.31 373.12 392.57 418.56
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 31.48 41.00 46.24 76.38 91.41
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
25.84% 23.12% 24.74% 24.66% 24.72%
กำไรต่อหุ้น 0.07 (0.04) 0.09 0.07 0.09
อัตราสภาพคล่อง 3.01 2.33 1.26 1.23 1.25
หนี้สินต่อทุน (เก่า) 0.38 0.56 3.41 3.34 3.01