• กลุ่มสุวัฒนพิมพ์
  • (67.88%)
  • นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
  • (2.07%)
  • นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
  • (1.87%)
  • นายบพิธ ภัทรรังรอง
  • (1.72%)
  • ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • (26.46%)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 ราย

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ 83,000,000 29.64
2 นายเอก สุวัฒนพิมพ์ 74,006,600 26.43
3 นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ 10,000,000 3.57
4 นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์ 8,050,300 2.88
5 นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ 7,500,000 2.68
6 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ 7,500,000 2.68
7 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 5,800,000 2.07
8 นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ 5,200,000 1.86
9 นายบพิธ ภัทรรังรอง 4,816,600 1.72
10 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 4,520,000 1.61
?>