• กลุ่มสุวัฒนพิมพ์
  • (66.40%)
  • นายจิรวุฒิ คุวานันท์
  • (2.17%)
  • นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
  • (2.07%)
  • นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ
  • (1.86%)
  • ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  • (27.50%)

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ 83,000,000 29.64
2 นายเอก สุวัฒนพิมพ์ 69,895,900 24.96
3 นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ 10,000,000 3.57
4 นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์ 8,040,000 2.87
5 นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ 7,500,000 2.68
6 นางสาวปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ 7,500,000 2.68
7 นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 6,076,500 2.17
8 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 5,800,000 2.07
9 นางสาวกรรณิกา ว่องกุศลกิจ 5,200,000 1.86
10 นายบพิธ ภัทรรังรอง 5,171,600 1.85