หัวข้อ เอกสาร

2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
หลักเกณฑ์พิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คลิกอ่าน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คลิกอ่าน
แบบฟอร์มการเสนอวาระ คลิกอ่าน

2560

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คลิกอ่าน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 คลิกอ่าน